Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://www.sakura.rest.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu ze Spółką Valido Rest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielopole 3, 31-072 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447530, NIP: 6762461599, REGON: 122764119 , (zwana dalej „Restauracją”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Restaurację danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 • Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
 • Restauracja” lub „Sakura Rest & Sushi” – należy przez to rozumieć Spółkę Valido Rest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielopole 3, 31- 072 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447530 , NIP: 6762461599, REGON: 122764119;
 • Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://www.sakura.rest.pl/;
 • Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze strony internetowej Restauracji, przeglądając witrynę dostępną pod adresem https://www.sakura.rest.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego na stronie internetowej Restauracji lub złożenia zamówienia na stronie internetowej Sakura Rest & Sushi, czy też w celu subskrypcji Newslettera;
 • Konto indywidualne” –panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Restauracji, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Restauracji;
 • Formularz zamówienia” formularz, za pomocą którego Klient zamawia posiłki oferowane przez Sakura Rest & Sushi na stronie internetowej Restauracji, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy;
 • Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta na stronie internetowej Sakura Rest & Sushi, w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem strony internetowej Restauracji, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie dane firmy;
 • Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do logowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji – poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;
 • Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, służący do kontaktu z Restauracją w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów, zamówienia dokonanego przez Klienta lub problemów technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje: imię, adres e-mail, numer telefonu;
 • Usługi” oznacza następujące działania Restauracji, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: prowadzenie Konta indywidualnego lub wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące produktów, zamówienia dokonanego przez Klienta lub problemów technicznych na stronie.

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sakura Rest & Sushi.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25.03.2019 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Sakura Rest & Sushi, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sakura Rest & Sushi danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę internetową Restauracji, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz w procesie Rejestracji konta; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
 4. Na stronie internetowej Restauracji mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
 5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

§ 3. Dane osobowe

 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów jest Sakura Rest & Sushi.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 4. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sakura Rest & Sushi nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
  1. Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
  2. Dane Kontaktowe, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.
  3. Dane Transakcyjne, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.
  4. Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
  5. Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz historię zamówień.
  6. Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony internetowej Restauracji i z jakich Usług korzystają.
  7. Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.
 6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszej Strony internetowej, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.
Cel/czynność przetwarzaniaTyp danych osobowychPodstawa przetwarzania
Stworzenie konta klientaDane Tożsamości Dane KontaktoweZawarcie i wykonanie umowy
Realizacja zamówieniaDane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane KontaZawarcie i wykonanie umowy
Zarządzanie relacjami z Klientem: Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykachDane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane KontaWykonanie umowy Ciążący na nas obowiązek prawny
Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Restauracji oraz jej Stronie internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)Dane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane TechniczneUzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom) Ciążący na nas obowiązek prawny
Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony internetowej Restauracji oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowychDane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane Konta Dane Użytkowania Dane Marketingowe i Komunikacyjne Dane TechniczneUzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)
Przekazanie  Klientowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o produktach, zamówieniach dokonanych przez Klienta lub problemów technicznych na stronieDane kontaktowePodjęcie działań przed zawarciem umowy Wykonanie umowy
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.
 2. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloud computing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez:
  1. system Tpay – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce  Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, pod numerem NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS:0000412357, wówczas Tpay jest administratorem danych osobowych Klienta;
 3. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
 4. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:
  1. przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
  2. stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub
  3. podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.

§ 6.Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie przez Restaurację danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Restauracji oraz są oni zobowiązani do poufności.
 2. Restauracja przyjęła odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 7. Czas przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
 4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§ 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Restauracji przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Restauracja administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Restaurację. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: xxx
 2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Restauracji.
 3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy xxx lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Klient ma prawo zgłoszenia Restauracji żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Restauracja administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
 5. Sakura Rest & Sushi bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sakura Rest & Sushi może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
 7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Restauracja może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 8. Klient, którego danymi osobowymi Restauracja administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
  1. swojego zwykłego pobytu,
  2. swojego miejsca pracy, lub
  3. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
 9. jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

§ 9. Odpowiedzialność Restauracji oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Restauracja działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
 2. Restauracja prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: xxx
 3. Restauracja rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane kontaktowe Restauracji wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.
 3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Restaurację uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: xxx lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.